Beaphar Protecto Plus putukatevastane pihusti

Beaphar Protecto Plus sprei 

Kirpude, nende vastsete jne. vastu kasside ja koerte elupaigas.

Beaphar Protecto Plus pihustil on kahekordne toime. Täiskasvanud kirbud surevad koheselt. Muna areng vastseks peatub toimeaine S-metopreeni toimel. Sellega hoitakse ära ka kirpude paljunemine. Beaphar Protecto Plus toimib ka puukide, väivide, täide, prussakate, liivakirpude jne. vastu. Pikaajalise toimega, toime kuni 6 kuud.

Koostis:

Toimeained: püretriini ekstrakt 2,5 g/l, CAS-nr. 8003-34-7; piperonüülbutoksiid10 g/l, CAS-nr. 51-03-6; S-metopreen 0,5g/l, CAS-nr.65733-16-6.

Abiained: metüületanool, polüsorbaat 80, vesi.

Kasutusjuhend:

Toode on mõeldud mittelendavate putukate tõrjeks majapidamises. Pihustada pindadele, magamisasemetele ja looma asemetele 30 cm kauguselt. Õrnade materjalide puhul proovida väikesel nähtamatul pinnal, et vältida plekkide teket. Mitte pihustada otse loomadele. Mitte kasutada vastsündinud kutsikate ja kassipoegade pesades. Töötlemise ajaks viia loomad ruumist välja. Katta akvaariumid ja keerata kinni nende õhukraanid. Lahkuda ruumist pärast töötlemist. Hoida ruum suletuna vähemalt ½ tundi ning seejärel õhutada korralikult vähemalt 1 tunni vältel. Toidu valmistamiseks kasutatavad pinnad katta või puhastada pärast töötlemist. Pakendi sisust jätkub umbes 30 m2 ruumi töötlemiseks. Vajadusel korrata töötlust 2 nädala pärast.

Hoiatus: Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Ärritab nahka. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoiduda aurude sissehingamisest.  Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. Hoiduda keskkonnasaastest. Hoida pakend tihedalt suletuna.  Kemikaali allaneelamisel kutsuda esile oksendamine, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

Kõrvaltoimed: Eriti tundlikel loomadel ja inimestel võib kokkupuude preparaadiga põhjustada nahaärritust. Ärritab silmi, limaskesti ja hingamiselundeid.

Esmaabi: Nahale sattumisel: Pesta rohke seebi ja veega. Silma sattumisel: Pesta koheselt veega vähemalt 10-15 minuti jooksul. Kemikaali allaneelamisel kutsuda esile oksendamine, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle ohutuskaarti. Manustada aktiivsöe vesilahust või vedelat parafiini. Sissehingamisel: õhutada ruumid Kemikaali sissehingamisest tingitud õnnetuse puhul viia kannatanu värske õhu kätte ja asetada pikali.  Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.

Säilitamine:

Säilitada kuivas, toatemperatuuril.

Hävitamine: vastavalt kehtivale kohalikule seadusandlusele

Toote tüüp: putukatõrjevahend.

Loa hoidja ja tootja:

Beaphar B.V., Drostenkamp 3, 8101 BX Raalte/Holland

 Biotstiidi reg. Nr. 0608/10

Pakend 400 ml