Beaphar CatComfort difuuser ja täitepakend

Beaphar CatComfort® Starter Kit (difuuser ja täitepakend) kliiniliselt tõestatud feromoonidel põhinev lihtne ja tõhus lahendus kasside rahustamiseks ning nende mittesoovitava käitumise vähendamiseks. kasside poolt ära tuntavate feromoonide kasutamine aitab neil ennast tunda kodusemalt ning vähendab tavalisi probleeme nagu sobimatu kratsimine, urineerimine või üldine ängistustunne.

Koostis: 

F3 kassi näoferomooni analoogi 2%; isoparafiinne vesinikkarboon 100g

Beapahr CatComfort® on eriti kasulik juhtudel kui toimuvad muutused kassi ümbritsevas keskkonnas (kolimine,  uued inimesed või loomad, uus mööbel). Liigne stress võib mõnikord viia kliinilise haigestumiseni. Feromoon, mida CatComfort® toodetes kasutatakse  on koopia looduslikust feromoonist, mida toodavad kassi näopiirkonna näärmed ning mis annab neile pidevalt kinnitust, et piirkond, kus nad asuvad, on turvaline. Sellest võib olla suur abi, kui koju tuuakse uus kass, aidates neil kiiresti kohaneda uue rutiiniga. Beaphar ComfortCat® ei mõjuta teisi loomi ning ei avalda kassile uimastavat mõju. Seetõttu võib seda vajadusel kasutada koos ravimitega , mida kass võib vajada.  Beaphar CatComfort® Calming Diffuser peaks asetsema ruumis, kus kass veedab enamiku oma ajast. Hoida pidevalt sees, mitte lülitada välja. Vahetada vedelikukonteiner iga 30 päeva järel uue CatComfort® Refill pakendi vastu. Kasutamiseks siseruumides kuni 70 m2 pinnal. Kasutamiseks ainult 230V pistikupesas. MITTE KASUTADA pikendusjuhmega või mitmik-pistikupesaga, konverteri või adapteriga.

Hoiatused:

tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks seadmega. Diffuserit võib kasutada ainult Beaphar CatComfort® Refill täitepakendiga. Teiste ainete kasutamine suurendab mürgistus-  või tuleohtu. Seda seadet võivad kasutada 8-aastased lapsed, vähenenud füüsilise, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud, isikud, kellel  puuduvad teadmised ja kogemuse, tingimusel et neile on seadme kasutamise kohta antud juhised, selgitatud ohutust ja kaasnevaid ohte või toimub kasutamine järelevalve all.  Lapsed ei tohiks seadmega mängida. Puhastamise ja hoolduse ajal ei tohi lapsed olla järelevalveta. Seadme pinnad on kasutamise ajal tulised, et aurustada toimeainet ning neid pindu ei tohiks kasutuse ajal puutuda.

ÄRGE PAIGALDAGE elektriseadmete alla, mööbli või muude objektide alla ega vahetusse lähedusse, seinast eemale hoiduvate konstruktsioonide alla.

MINIMAALNE TÜHI ALA diffuuseri kohal peab olema 1,2 m.  vastasel juhul võib difusioon olla puudulik või jätta märke. Vältida kasutamist avatud akende, tõmbeluukide ja uste lähedal, kuna see vähendab difuusori efektiivsust. ÄRGE kastke vette. ÄRGE ühendage tagurpidi. Vahetage elektriseade iga 6 kuu järel. See toode on vastavuses direktiiviga 2012/19 / EL Elektri- ja elektroonikaseadmed (WEEE jäätmete kohta. Direktiivi eesmärk on vähendada elektri- ja elektroonikaseadmete kogust seadmeid ja julgustada kõiki korduv kasutama, taaskasutama ja taastama. Kasutage ainult Beaphar CatComfort® täitepudeleid. Beaphar ei ole vastutav põhjustatud kahju, vigastuse või halva jõudluse eest muude täitematerjalide kasutamisel Beaphar difuusorites. SÄILITADA INFOLEHT.

OHUD:

Sisaldab: süsivesinikke, C14-C19,isoalkaane, tsüklilised, <2% aromaatseid aineid. Võib põhjustada surma allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel. HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. Enne kasutamist lugege etiketti. Kui on vajalik pöörduda arsti poole, võtta kaasa pakend või etikett.  ALLANEELAMISE KORRAL: Helistage kohe Mürgistusteabekeskusesse või arstile.  MITTE kutsuda esile oksendamist. Hoida lukustatud. Sisu / pakend kõrvaldada ohtlike või eriliste jäätmete kogumisel vastavalt kohalikule määrusele. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või pragunemist.

Tootja:

Beaphar B.V. Raalte, Holland,

 Pakendis  pistikupessa paigaldatav difuuser ja 48 ml flakoon.