Beapahr Odour Eliminator lõhnaeemaldi 500 ml

Beaphar Oduour Eliminator töötati välja loomi ümbritseva keskkonna jaoks. Eemaldab efektiivselt 99,9% bakteritest, mis toituvad orgaanilisest materjalist ning on vastutavad lõhna eest, mida eritavad uriin,

väljaheited ja okse. Odour Elimnator  saab jagu isegi vanadest “õnnetustest”.  Eemaldatakse mitte ainult ebameeldivad lõhnad vaid ka kahjulikud patogeenid. Kindlustab pikaajalise värskuse ning antibakteriaalse kaitse teie perele ja lemmikloomadele kuni 24 tunniks. Sobib tekstiilidele, korvidesse, kassimööblile, vaipadele, tualetikastidele, autodesse, prügikastidele jne.

Toimeained:

dideküüldimooniumkloriid (CAS No .: 7173-51-5): 0.534 g/L, bensalkooniumkloriid (CAS No .: 68424-85-1): 0.137 g L. Sisaldab: <5% katioonseid surfaktante, <5% nonioonseid surfaktante, z5% parfüümi, hüdroksüisoheksüül 3-tsüklohekseenanaloogide karbaldehüüd, heksüül tsinnamal.

Kasutamisjuhend:

1.     Eemalda pinnalt nii palju mustust kui võimalik.

2. Keera otsik asendisse ON. Alati katseta värvipüsivust silmapaistmatul pinnal.

3. Manusta ohtralt plekile ning hõõru kergelt sisse. Lase toimida 5 minutit.

4. Pühi ülejääk puhta värvitu lapiga. %. Kuivamise järgselt töötle vaipa ja pehmet mööblit tolmuimejaga.

Optimaalse tulemuse saamiseks peaks plekid olema võimalikult värsked. Raskesti eemaldatavad või vanad plekid võivad vajada rohkem kui ühte töötluskorda.

Lase pindadel enne ära kuivada kui lubad loomadel sinna  peale astuda.

Lõhnade eemaldamiseks õhust

Pihusta lahust õhku.  Vältida kokkupuudet joogivee ja toiduainetega ning pindadega, kus viimaseid töödeldakse ja säilitatakse.

Hoiatused:

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Hoiatuslaused
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P103 Enne kasutamist lugege etikett.
P101 Kui vajate meditsiinilist nõu, siis hoidke toodet või pakendit.
P264 Pärast käsitsemist peske hoolikalt käed.
Tundliku nahaga kasutajatele

P280 Kanda kaitsekindaid
P305 + P351 + P338

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja neid on lihtne teha. Jätkake loputamist.
P337 + P313 Kui silmade ärritus püsib: pöörduge arsti poole.

Esmaabimeetmed:
Üldine teave: Kahtluse korral või sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole
Sissehingamisel:
Eemaldage õnnetus värske õhu kätte ja hoidke soojas ja puhkeasendis. Hingamisteede ärrituse korral pöörduge arsti poole. Kui hingamine on ebaregulaarne või peatunud, manustada kunstlikku hingamist.
Nahale sattumisel:
Saastunud, küllastunud riided tuleb kohe eemaldada. Nahale sattumisel pesta koheselt rohke veega ja seebiga. Nahaärrituse korral konsulteerige arstiga.
Pärast silma sattumist:
Loputada kohe hoolikalt ja põhjalikult silma või veega. Konsulteerige oftalmoloogiga.
Pärast allaneelamist:
Loputada suud kohe ja juua rohkelt vett. MITTE kutsuda esile oksendamist. Pöörduge viivitamatult arsti poole.

Säilitamine:

Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida ainult originaalpakendis.
Hoida eemal soojusallikatest (nt kuumadest pindadest), sädemetest ja lahtisest tulest. Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas, hästi ventileeritud kohas.
Kõrvaldamine: Vastavalt kohalikele ja riiklikele eeskirjadele.

Tootja:

Beaphar B.V Raalt, Holland

Pakend 500 ml